در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

جمعه 6 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  385,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  تخت شو بامانیتوراختصاصی
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  385,000 ریال

  صندلی خالی : 26

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  385,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  385,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  385,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  385,000 ریال

  صندلی خالی : 24

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  385,000 ریال

  صندلی خالی : 24

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  385,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  385,000 ریال

  صندلی خالی : 19

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  غلام اقدم
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ماکو می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ماکو می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  19:15

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  495,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به چایپاره می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  467,500 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  محرم اقدم
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به هادیشهر می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  399,500 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مرند می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  آقاجان پور
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 19

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  جمشیدحسین پور
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  467,500 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  موسوی/رزمجو/مان همراه بامانیتورشخصی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  495,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مرند می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  داخل ترمینال تبریز
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  467,500 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  موسوی/پوروفا
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  داخل ترمینال تبریز
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 28

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  دیوان بیگی