در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خوی

جمعه 6 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  غلام اقدم
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  محرم اقدم
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  416,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  آقاجان پور
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  جمشیدحسین پور
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  موسوی/رزمجو/مان همراه بامانیتورشخصی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  موسوی/پوروفا
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  544,000 ریال

  صندلی خالی : 6

  توضیحات:
  جنگی/نابغ/درساVIPبامانیتورشخصی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 28

  توضیحات:
  دیوان بیگی