در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

همدان

جمعه 6 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  340,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  340,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  340,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  13:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  216,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به جوانرود می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
  توضیحات:
  مجهز به مانیتور شخصی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  320,000 ریال

  272,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کامیاران می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  216,000 ریال

  صندلی خالی : 39

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به جوانرود می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
  توضیحات:
  مجهزبه مانیتورشخصی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  216,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد