در حال بارگذاری ...

روز قبل

تبریز

تهران

جمعه 6 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  495,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  495,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  495,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  495,000 ریال

  صندلی خالی : 24

 • از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:50

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 20