در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

تهران

جمعه 6 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  380,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 24